top of page
Bvll_blue_v9.jpg
Nieuws
Branchevereniging
Onze leden
Over BVLL
Doelstellingen
Samenwerkingen
Bestuur

Branchevereniging • Over BVLL

Branchevereniging 

Over BVLL

De branchevereniging van verantwoordelijke lachgasleveranciers is opgericht in 2019

Lachgas ondernemers hebben zich verenigd in de Branchevereniging Van Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers om een eenduidige standaard te creëren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, volksgezondheid, betrouwbaarheid en dienstverlening.

De BVLL behartigt de belangen van de lachgasondernemers in Nederland in de breedste zin van het woord. Zij heeft zich onder meer tot doel gesteld om de mogelijkheden tot gebruik, verkoop en levering van lachgas in Nederland in stand te houden en te vergroten.

 Om dit doel te bereiken treedt de BVLL onder meer, indien nodig, namens haar leden in rechte op tegen landelijke en gemeentelijke regelgeving die de mogelijkheden tot het gebruik van lachgas beperkt en daardoor de leden van de BVLL beperkt in hun mogelijkheden tot de verkoop en levering van lachgas.


De BVLL ziet erop toe dat consumenten op een verantwoorde manier lachgas kunnen consumeren, door het verstrekken van goede informatie en voorlichting. Zo kan de maatschappelijke onrust rondom lachgas weg worden genomen en het vertrouwen in de sector als geheel worden hersteld. De BVLL beantwoordt hiermee ook aan de verzoeken van diverse maatschappelijke instanties zoals bijvoorbeeld burgemeesters, politie en preventie instellingen.

In het kader van zelfregulering heeft de BVLL als eerste stap een gedragscode opgesteld ten behoeve van de verantwoorde distributie en verstrekking van lachgas. Deze gedragscode is opgesteld door en voor de sector.

Doelstellingen

Zoals statutair vastgelegd:

 • Behartigen belangen van lachgas-ondernemers om de mogelijkheden tot gebruik, verkoop en levering van lachgas in stand te houden en te vergroten.

 • Nauwe samenwerking met wet- en regelgevende instanties

 • Namens haar leden (in rechte) optreden tegen beperkende landelijke en gemeentelijke regelgeving en/of besluiten

 • Stimuleren van het veilig gebruik van lachgas door consumenten

 • Publicaties en voorlichtingscampagnes initiëren

 • Kwaliteits- en veiligheidsnormeringen voor de branche opstellen

 • Kwaliteitskeur ontwerpen, invoeren en handhaven

 • Stimuleren van opleiding en kennisoverdracht binnen de branche

Doelstellingen

Samenwerkingsverbanden

De BVLL wil optreden als gesprekspartner met diverse organisaties . Er zijn uitnodigingen verstuurd naar Het ministerie van VWS, TeamAlert, Vereniging Landelijk Overleg Smartshops, Nationale politie, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Koninklijke Horeca Nederland, Min V&J, MinVWS, Inspectie Leefomgeving en Transport. De BVLL heeft als doel een volwaardige gesprekspartner namens de sector te zijn.

Samenwerkingsverbanden
Ball-1s-200px.gif

Bestuur

De BVLL is een vereniging met een bestuur bestaande uit twee en een Raad van Toezicht die het bestuur bijstaat bij praktische zaken. Tezamen behartigen we de belangen van de branche. De leden kiezen het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering zoals vastgelegd in de statuten van de vereniging.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

J. van der Heide
P. Niks

P. Niks

J. van der Heide
L. Riemers

L. Riemers

HPN2O

Bestuur

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden;

J. van der Heide
J. van der Heide

J. van der Heide

WWTC

R. Ouled Madouma
R. Ouled Madouma

R. Ouled Madouma

Lachgasdokter

P. Verweij
P. Verweij

P. Verweij

Lachgas koning

Ball-1s-200px.gif

Wat doet de BVLL voor haar leden?

 • Centraal aanspreekpunt, belangen-behartiger en gesprekspartner voor overheden en organisaties zoals horeca, transport, politie.

 • Spreekbuis richting media

 • Bescherming en verbetering van de marktpositie van leden

 • Opstellen en handhaven van industriële handelscode

 • Marktonderzoek en rapportage

 • Delen van expertise, vakkennis en ervaringen met leden

 • Aanbieden van training en cursussen

 • Verbeteren van imago van de branche

Pers en media

Voor persvragen kunt u contact opnemen onze woordvoerder, Dhr. L. Riemers .Bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0)64 30 96 806 of via info@bvll.nl

bottom of page