Adres

Postbus 3043

2130 KA Hoofddorp

Contact

+31 (0)20 210 14 91
info@bvll.nl

Woordvoerder

Has Cornelissen

+31 (0)6 4227 0850 

info@bvll.nl

Bank

NL22 INGB 0009427 927

  • Twitter
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Disclaimer

Privacy statement

Algemene voorwaarden

Copyright © 2020 branchevereniging verantwoordelijke lachgas leveranciers

Bvll_White_v7_edited.png
Nieuws
Kennisbank

Een overzicht van officiele informatie en verwijzingen gerelateerd aan lachgas. Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Uitspraak Europese Hof van Justitie; lachgas is een legaal genotsmiddel

Europese Hof van Justitie

Het Europese hof van Justitie is leidend in wetgeving omtrent lachgas

In 2014 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat lachgas niet onder het Europese wetboek voor geneesmiddelen valt, maar als regulier product moet worden beschouwd en niet als drug of geneesmiddel. Nederland is verplicht om zicht te houden aan deze Europese wetgeving.

Uitspraak Europese Hof van Justitie; lachgas is een legaal genotsmiddel

ADR

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het ADR is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen) en de Regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG Vervoer over land van gevaarlijke stoffen ).

ADR

PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

PGS-beheerorganisatie

Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen wordt beheerd door de PGS-beheerorganisatie.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. 

PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Basisinfo over lachgas

Jellinek

Jellinek is een van de grootste instellingen voor verslavingszorg in Nederland

Basisinformatie over lachgas, bron Jellinek

Basisinfo over lachgas

Roes met een luchtje (2017)

Onderzoek Bonger instituut voor cirminologie, Universiteit van Amsterdam en het Trimbos instituut.

Lachgas is een kleurloos gas dat voor uiteenlopende doeleinden wordt gebruikt. Recent is een toename in het gebruik van lachgas als roesmiddel geconstateerd. Daarbij wordt een ballon gevuld met lachgas en daarna wordt het gas uit de ballon geïnhaleerd. In de meeste gevallen zit het lachgas in ‘slagroompatronen’ en wordt het gas met een slagroomspuit in de ballon gespoten. Deze patronen zijn eenvoudig verkrijgbaar. In dit rapport wordt verslag gedaan van een nadere verkenning van lachgasgebruik in Nederland. Daarvoor is in 2017 onderzoek gedaan, deels kwalitatief (interviews met professionals en veldonderzoek onder gebruikers en naar de verkoop van lachgas) en deels kwantitatief (analyse van gegevens over lachgasgebruik uit recente surveys onder verschillende bevolkingsgroepen en een vervolgsurvey onder uitgaanders die lachgas gebruiken).

Roes met een luchtje (2017)

Factsheet Lachgas Update Maart 2018

Trimbos instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

Lachgas wordt steeds vaker als partydrug gebruikt, zowel in het uitgaansleven en in de privésfeer. Er is echter veel onduidelijkheid over het gebruik, de risico's en de wettelijke status van lachgas. In deze factsheet wordt een beknopt overzicht gegeven van wat er aan praktische kennis voorhanden is over lachgas. De factsheet is bedoeld voor horecaondernemers, organisatoren en gemeenten.

Factsheet Lachgas Update Maart 2018

Drugsinfo lachgas (2019)

Drugsinfoteam.nl

Drugsinfoteam.nl bestaat uit een team van deskundigen op het gebied van alcohol en partydrugs

Het Drugsinfoteam geeft persoonlijk advies aan gebruikers van partydrugs zoals xtc, speed en cannabis. Daarbij richten wij ons op het verhogen van kennis en het beperken van de risico's.

Drugsinfo lachgas (2019)

Risicobeoordeling lachgas RIVM 2016

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het RIVM heeft in opdracht van de NVWA onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van lachgas. In deze risicobeoordeling staan de onderzoeksresultaten. 26-10-2016

Risicobeoordeling lachgas RIVM 2016

Verantwoordelijkheid voor veilig recreatief gebruik van lachgas

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Slagroomspuiten of lachgaspatronen zijn in principe veilig voor het beoogde doel. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van lachgas uit deze patronen, bijvoorbeeld als partydrug. Degene die ballonnen met lachgas op festivals aanbiedt aan gebruikers, voor geld of gratis, is een producent in de zin van de Warenwet (een ‘waar’). En is daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van het product dat hij of zij levert. Datzelfde geldt voor (internet)leveranciers van lachgaspatronen die duidelijk recreatief gebruik propageren. Toepassen of verhandelen van lachgas voor een ander doel dan waarvoor de fabrikant het heeft gemaakt, is niet per definitie illegaal. Degene die lachgas voor andere doeleinden verhandelt moet wel nagaan of het ook veilig te gebruiken is door de mensen aan wie het product wordt verhandeld. Degene die lachgas verstrekt is er verantwoordelijk voor dat het product voldoet aan de eisen. Het product mag op basis van art. 18 onder a. van de Warenwet gezien haar bestemming te verwachten gebruik geen bijzondere gevaren voor gezondheid of veiligheid opleveren.

Verantwoordelijkheid voor veilig recreatief gebruik van lachgas

Standpunt NVWA

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De NVWA ziet erop toe dat handelaars van lachgas voor ballonnen of lachgaspatronen zich houden aan de Warenwet. Bij gebruik van lachgas als partydrug treden we niet handhavend op, omdat onderzoek aantoont dat er geen risico's zijn bij normaal recreatief gebruik. Extreem (veel of veelvuldig) of onjuist gebruik is wel risicovol.

Standpunt NVWA

Nieuws

Gebruik van lachgas in het verkeer moet verboden worden

Een gebruiker van lachgas in het verkeer brengt zichzelf en andere deelnemers aan het verkeer in gevaar. De BVLL is van mening dat het gebruik van lachgas in het verkeer verboden moet worden.

Reactie BVLL op waarschuwing verslavingszorg: scherpere controle op verkoop lachgas

Zaterdag 24 Augustus publiceerde Trouw een artikel waar verslavingskliniek Jellinek oproept tot regelgeving en controles bij verkoop van lachgas. Branchevereniging van Lachgas leveranciers deelt dit standpunt volledig en roept eveneens op tot betere regelgeving en handhaving.

Zwarte handel in lachgas leidt tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer

Wekelijks, zo niet dagelijks lezen we berichten over aangehouden bestuurders die tientallen kilo’s lachgas vervoeren in hun auto. Iemand die lachgas niet op de juiste wijze vervoert, vormt niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere deelnemers in het verkeer.