top of page

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Persbericht 4 November 2021 Reactie BVLL op wetsvoorstel om lachgas te verbieden, 1 November 2021


De BVLL, de Branchevereniging Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers, is voorstander van strengere landelijke regelgeving om het aanbod en de brede beschikbaarheid van lachgas als roesmiddel terug te dringen. Het plaatsen van lachgas op lijst II van de Opiumwet is echter geen oplossing voor de daadwerkelijke problematiek rond lachgas. Een verbod is disproportioneel, kortzichtig en biedt ruimte voor misbruik, zeker zoals het nu is geformuleerd.


Op 1 November heeft staatssecretaris Blokhuis een aangepast wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om lachgas op lijst II van de Opiumwet te plaatsen. Daarmee wil de staatssecretaris “oneigenlijk” recreatief gebruik van lachgas te verbieden. De beoogde invoering van het verbod is voorjaar 2022. Om toe te zien op de naleving van dit verbod heeft minister Grapperhaus (JenV) jaarlijks 14 miljoen euro bestemd voor de handhaving.


In plaats van lachgas op lijst II van de Opiumwet te plaatsen, kan beter worden gedacht aan het gereguleerd verstrekken van lachgas via een vergunningstelsel op grond van een aparte wet, de zogenaamde lachgas-wet (of N2O-wet). Deze aanpak is vergelijkbaar met de onlangs in werking getreden Wet kansspelen op afstand, waarbij het aanbod van online kansspelen wordt gereguleerd door middel van een vergunningensysteem met strenge regels voor aanbieders, met als doel de verslavingspreventie te bevorderen en consumenten te beschermen. Gereguleerde productie, handel en verkoop van lachgas en toezicht daarop voorkomt overlast en ongewenste handel, dringt de brede beschikbaarheid terug en resulteert in veilig gebruik.


De staatssecretaris druist met dit wetsvoorstel in tegen het advies van het adviesorgaan van het ministerie, het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). In tegenstelling tot andere adviezen stelt het CAM niet voor om lachgas op lijst II van de Opiumwet te plaatsen, maar wordt specifieke regelgeving en maatwerk voorgesteld.


Het verbaast de BVLL dat er uitsluitend wordt aangestuurd op een verbod en dat VWS de afgelopen twee jaar weinig heeft ondernomen op het gebied van voorlichting en preventie rondom lachgas. Door het langdurig ontbreken van landelijke regelgeving is een wirwar van (ondeugdelijke en beperkt effectieve) lokale bepalingen in de APV ontstaan. Door te weigeren het gesprek aan te gaan met de branche om gezamenlijk maatregelen te nemen en door beperkte voorlichting en preventie, is de situatie verergerd, met schrijnende gevallen en excessief misbruik tot gevolg.


Ook lijkt het aangekondigde verbod in strijd te zijn met het vrije verkeer van goederen binnen de EU. Een eventueel verbod zou kunnen worden gerechtvaardigd met een beroep op de bescherming van de volksgezondheid. Maar dan moet wel op basis van wetenschappelijke gegevens worden aangetoond dat lachgas een reëel gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Dat is lastig, aangezien beperkt en gecontroleerd (en gereguleerd) gebruik van (medisch) lachgas geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.


Het wetsvoorstel is volgens de BVLL vooral een vorm van symboolpolitiek om de schijn van legitimering van de recreatieve lachgasmarkt tegen te gaan en mede bedoeld om een signaal af te geven dat het gebruik van lachgas niet onschuldig is. Daar is de Opiumwet niet voor bedoeld.


De BVLL ziet het verbod niet als oplossing voor de ontstane problematiek rond lachgas en stelt voor om de productie, handel en verkoop van lachgas en het toezicht daarop via een aparte wet te regelen, waarbij ook aandacht is voor voorlichting, preventie en bescherming van consumenten. Daarmee wordt hetzelfde effect bereikt en op grond van deze wet kan de overheid nog steeds optreden tegen verkopers die zich niet aan de regels houden.Over de BVLL

De Branchevereniging van verantwoordelijke lachgas-leveranciers (BVLL) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten leden;  leveranciers en verkopers van lachgas voor recreatieve toepassingen en ziet erop toe dat consumenten op een verantwoordelijke manier lachgas kunnen consumeren, door het verstrekken van goede informatie en voorlichting.


Toelichting

Voor aanvullende informatie en verdere toelichting verwijzen we u naar de bijlage: Toelichting reactie BVLL op wetsvoorstel Staatssecretaris VWS & Minister JenV van 12 Juni (PDF)EINDE PERSBERICHT

Niet voor publicatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Dhr. Léon Riemers,

(06) 43 09 68 06,
 

Actueel
Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Nieuws

Negatief advies Raad van State over verbod op lachgas vraagt om een realistische oplossing.

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Nieuws

Deugdelijke regulering lachgas is noodzakelijk maar een verbod is niet de oplossing

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Nieuws

Een algeheel verbod is geen oplossing voor de problematiek rondom lachgas

Pers en media

Voor persvragen kunt u contact opnemen onze woordvoerder, Dhr. L. Riemers .Bereikbaar via telefoonnummer: +31 (0)64 30 96 806 of via info@bvll.nl

bottom of page